Он-лайн форум

Облигации

ترین‌های جهان Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
United States
3.7932 0.0338 0.0338 -0.01% -0.44% 2.12% Nov 22 -
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 -0.11% -0.56% 2.19% Nov 22 -
Japan
0.2450 0 0 0.00% -0.01% 0.16% Nov 22 -
Australia
3.5880 0.012 0.012 -0.18% -0.56% 1.70% Nov 22 -
Germany
2.0030 0.026 0.026 -0.10% -0.34% 2.23% Nov 22 -
Brazil
13.3800 0.14 0.14 0.23% 1.25% 1.53% Nov 21 -
India
7.2870 0.033 0.033 0.03% -0.16% 0.92% Nov 22 -
Canada
3.0870 0.038 0.038 -0.07% -0.49% 1.32% Nov 21 -
Italy
3.9310 0.004 0.004 -0.13% -0.66% 2.87% Nov 22 -
France
2.4750 0.015 0.015 -0.13% -0.39% 2.35% Nov 22 -
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 -0.06% -0.33% 1.17% Nov 22 -
Mexico
9.2850 0.035 0.035 0.10% -0.62% 1.81% Nov 18 -
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 -0.10% -0.33% 2.37% Nov 22 -
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 -0.08% -0.43% 1.60% Nov 22 -
Portugal
2.9770 0.038 0.038 -0.10% -0.38% 2.54% Nov 22 -
Spain
3.0010 0.017 0.017 -0.14% -0.45% 2.48% Nov 22 -
Greece
4.2640 0.024 0.024 -0.01% -0.60% 2.97% Nov 22 -
Europe Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 -0.11% -0.56% 2.19% Nov 22 -
Germany
2.0030 0.026 0.026 -0.10% -0.34% 2.23% Nov 22 -
Russia
10.0600 0.05 0.05 0.00% 0.25% 1.40% Nov 22 -
Italy
3.9310 0.004 0.004 -0.13% -0.66% 2.87% Nov 22 -
France
2.4750 0.015 0.015 -0.13% -0.39% 2.35% Nov 22 -
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 -0.06% -0.33% 1.17% Nov 22 -
Turkey
10.4800 0.55 0.55 -1.10% -0.44% -9.84% Nov 22 -
Slovakia
3.3880 0.006 0.006 -0.10% -0.40% 3.47% Nov 22 -
Slovenia
3.1850 0.033 0.033 -0.23% -0.46% 2.91% Nov 22 -
Spain
3.0010 0.017 0.017 -0.14% -0.45% 2.48% Nov 22 -
Sweden
1.9380 0.004 0.004 -0.08% -0.31% 1.67% Nov 22 -
Latvia
0.5490 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
Lithuania
3.9090 0.019 0.019 -0.12% -0.84% 3.42% Nov 21 -
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 -0.10% -0.33% 2.37% Nov 22 -
Norway
3.3330 0.074 0.074 0.12% -0.43% 1.64% Nov 22 -
Poland
6.8480 0.198 0.198 -0.14% -1.47% 3.40% Nov 22 -
Portugal
2.9770 0.038 0.038 -0.10% -0.38% 2.54% Nov 22 -
Romania
8.1600 0 0 -0.27% -1.52% 2.69% Nov 22 -
Greece
4.2640 0.024 0.024 -0.01% -0.60% 2.97% Nov 22 -
Hungary
7.6900 0.8 0.8 -1.04% -2.91% 3.31% Nov 21 -
Iceland
6.4390 0 0 0.06% 0.36% 2.23% Nov 22 -
Ireland
2.4570 0.01 0.01 -0.17% -0.33% 2.24% Nov 22 -
Austria
2.6000 0.009 0.009 -0.12% -0.45% 2.56% Nov 22 -
Belgium
2.5180 0.025 0.025 -0.15% -0.41% 2.47% Nov 22 -
Bulgaria
6.0000 0.2 0.2 0.00% 0.00% 5.50% Nov 22 -
Croatia
3.5000 0.001 0.001 0.00% -0.59% 3.05% Nov 22 -
Czech Republic
4.9310 0.092 0.092 -0.05% -1.26% 2.22% Nov 22 -
Denmark
2.2970 0.061 0.061 -0.09% -0.44% 2.25% Nov 22 -
Finland
2.5990 0.021 0.021 -0.12% -0.44% 2.55% Nov 22 -
America Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
United States
3.7932 0.0338 0.0338 -0.01% -0.44% 2.12% Nov 22 -
Brazil
13.3800 0.14 0.14 0.23% 1.25% 1.53% Nov 21 -
Canada
3.0870 0.038 0.038 -0.07% -0.49% 1.32% Nov 21 -
Chile
5.4400 0.08 0.08 -0.16% -1.31% -0.32% Nov 21 -
Colombia
13.4760 0.056 0.056 0.23% -1.15% 5.40% Nov 21 -
Mexico
9.2850 0.035 0.035 0.10% -0.62% 1.81% Nov 18 -
Venezuela
10.4290 0 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
Asia Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan
0.2450 0 0 0.00% -0.01% 0.16% Nov 22 -
India
7.2870 0.033 0.033 0.03% -0.16% 0.92% Nov 22 -
China
2.8450 0.016 0.016 0.02% 0.12% -0.09% Nov 22 -
Hong Kong
3.6860 0.025 0.025 -0.09% -0.48% 2.11% Nov 22 -
Indonesia
7.0580 0.012 0.012 0.02% -0.60% 0.88% Nov 22 -
Malaysia
4.3980 0 0 0.05% -0.17% 0.83% Nov 22 -
Pakistan
12.9550 0 0 0.04% 0.14% 1.17% Nov 22 -
Philippines
7.2440 0.056 0.056 -0.35% -0.05% 2.23% Nov 22 -
Qatar
4.5720 0.03 0.03 0.07% -0.58% 2.27% Nov 22 -
Singapore
3.0880 0.039 0.039 -0.14% -0.44% 1.27% Nov 22 -
South Korea
3.7700 0.007 0.007 -0.10% -0.72% 1.37% Nov 22 -
Taiwan
1.6000 0.02 0.02 -0.06% -0.30% 1.05% Nov 22 -
Thailand
2.7400 0.05 0.05 0.05% -0.48% 0.79% Nov 21 -
Vietnam
5.1460 0.004 0.004 -0.01% 0.05% 3.15% Nov 22 -
Australia Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia
3.5880 0.012 0.012 -0.18% -0.56% 1.70% Nov 22 -
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 -0.08% -0.43% 1.60% Nov 22 -
Africa Continent Price Change Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa
10.3050 0.09 0.09 0.05% -0.75% 0.62% Nov 22 -
Zambia
29.8720 0 0 0.00% 0.00% 6.37% Nov 22 -
Kenya
13.7300 0 0 -0.11% -0.07% 1.12% Nov 22 -
Nigeria
14.4660 0.12 0.12 -0.20% 0.19% 2.31% Nov 21 -
ترین‌های جهان Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
United States
3.7932 0.0338 0.0338 3.9739 4.1244 4.281 4.4429
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 3.4227 3.6201 3.8292 4.0502
Japan
0.2450 0 0 0.2677 0.2925 0.3196 0.3492
Australia
3.5880 0.012 0.012 3.743 3.869 3.9994 4.1345
Germany
2.0030 0.026 0.026 2.2198 2.4418 2.686 2.9546
Brazil
13.3800 0.14 0.14 13.5141 13.7934 14.0794 14.3707
India
7.2870 0.033 0.033 7.3728 7.4393 7.5058 7.5737
Canada
3.0870 0.038 0.038 3.245 3.3697 3.4991 3.6334
Italy
3.9310 0.004 0.004 4.0929 4.3054 4.5287 4.7638
France
2.4750 0.015 0.015 2.7379 3.0117 3.3129 3.6441
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 1.1517 1.2669 1.3936 1.5329
Mexico
9.2850 0.035 0.035 9.4038 9.5246 9.6462 9.7697
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 2.5493 2.8042 3.0846 3.3931
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 4.3039 4.4073 4.5128 4.6212
Portugal
2.9770 0.038 0.038 3.216 3.4766 3.758 4.0624
Spain
3.0010 0.017 0.017 3.2502 3.4828 3.7321 3.9996
Greece
4.2640 0.024 0.024 4.444 4.6238 4.8113 5.006
Europe Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
United Kingdom
3.1830 0.004 0.004 3.4227 3.6201 3.8292 4.0502
Germany
2.0030 0.026 0.026 2.2198 2.4418 2.686 2.9546
Russia
10.0600 0.05 0.05 10.2541 10.5463 10.8474 11.1564
Italy
3.9310 0.004 0.004 4.0929 4.3054 4.5287 4.7638
France
2.4750 0.015 0.015 2.7379 3.0117 3.3129 3.6441
Switzerland
1.0190 0.023 0.023 1.1517 1.2669 1.3936 1.5329
Turkey
10.4800 0.55 0.55 11.739 12.1628 12.6024 13.0567
Slovakia
3.3880 0.006 0.006 3.7576 4.1334 4.5467 5.0014
Slovenia
3.1850 0.033 0.033 3.563 3.8858 4.238 4.6218
Spain
3.0010 0.017 0.017 3.2502 3.4828 3.7321 3.9996
Sweden
1.9380 0.004 0.004 2.1692 2.3861 2.6247 2.8872
Latvia
0.5490 0 0 0.549 0.549 0.549 0.549
Lithuania
3.9090 0.019 0.019 4.1275 4.3373 4.5577 4.789
Netherlands
2.2997 0.0153 0.0153 2.5493 2.8042 3.0846 3.3931
Norway
3.3330 0.074 0.074 3.3638 3.4742 3.5882 3.7058
Poland
6.8480 0.198 0.198 7.2819 7.5216 7.7691 8.0243
Portugal
2.9770 0.038 0.038 3.216 3.4766 3.758 4.0624
Romania
8.1600 0 0 8.4462 8.6264 8.81 8.9978
Greece
4.2640 0.024 0.024 4.444 4.6238 4.8113 5.006
Hungary
7.6900 0.8 0.8 8.7583 9.0351 9.3203 9.6149
Iceland
6.4390 0 0 6.5791 6.6814 6.7857 6.8919
Ireland
2.4570 0.01 0.01 2.7335 3.0069 3.3075 3.6383
Austria
2.6000 0.009 0.009 2.8798 3.1678 3.4846 3.833
Belgium
2.5180 0.025 0.025 2.8105 3.0916 3.4007 3.7408
Bulgaria
6.0000 0.2 0.2 6.82 7.502 8.2522 9.0774
Croatia
3.5000 0.001 0.001 3.883 4.2713 4.6984 5.1683
Czech Republic
4.9310 0.092 0.092 5.2589 5.4408 5.6289 5.8241
Denmark
2.2970 0.061 0.061 2.4959 2.7455 3.02 3.322
Finland
2.5990 0.021 0.021 2.8677 3.1545 3.4699 3.8169
America Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
United States
3.7932 0.0338 0.0338 3.9739 4.1244 4.281 4.4429
Brazil
13.3800 0.14 0.14 13.5141 13.7934 14.0794 14.3707
Canada
3.0870 0.038 0.038 3.245 3.3697 3.4991 3.6334
Chile
5.4400 0.08 0.08 5.6022 5.6856 5.7706 5.8562
Colombia
13.4760 0.056 0.056 13.722 14.0306 14.346 14.6694
Mexico
9.2850 0.035 0.035 9.4038 9.5246 9.6462 9.7697
Venezuela
10.4290 0 0 10.429 10.429 10.429 10.429
Asia Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Japan
0.2450 0 0 0.2677 0.2925 0.3196 0.3492
India
7.2870 0.033 0.033 7.3728 7.4393 7.5058 7.5737
China
2.8450 0.016 0.016 2.8579 2.8831 2.9084 2.9341
Hong Kong
3.6860 0.025 0.025 3.7139 3.8539 3.9992 4.1499
Indonesia
7.0580 0.012 0.012 7.1028 7.1612 7.2197 7.2789
Malaysia
4.3980 0 0 4.3302 4.3799 4.4304 4.4814
Pakistan
12.9550 0 0 13.0925 13.2503 13.4108 13.5737
Philippines
7.2440 0.056 0.056 7.4533 7.6095 7.7694 7.9329
Qatar
4.5720 0.03 0.03 4.6308 4.7234 4.8178 4.9141
Singapore
3.0880 0.039 0.039 3.1984 3.2811 3.3656 3.4526
South Korea
3.7700 0.007 0.007 3.9067 4.0046 4.1052 4.2081
Taiwan
1.6000 0.02 0.02 1.7315 1.8395 1.954 2.0758
Thailand
2.7400 0.05 0.05 2.8605 3.0419 3.2347 3.44
Vietnam
5.1460 0.004 0.004 5.2551 5.3708 5.4891 5.6094
Australia Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Australia
3.5880 0.012 0.012 3.743 3.869 3.9994 4.1345
New Zealand
4.1850 0.035 0.035 4.3039 4.4073 4.5128 4.6212
Africa Continent Price Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
South Africa
10.3050 0.09 0.09 10.5301 10.6673 10.8056 10.9459
Zambia
29.8720 0 0 30.2603 30.6546 31.0519 31.4552
Kenya
13.7300 0 0 13.8604 13.9922 14.1254 14.2586
Nigeria
14.4660 0.12 0.12 14.8442 15.1067 15.3736 15.6464